Iznomā
Jelgava, Pasta iela 43 - Biroju telpas
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
4,00 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 10.11.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0900 006 0021
Būvju/telpu platība - 38 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 6 gadi
Stāvs: 3 no 3
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Iznomā 3.stāva telpas nr.27,28.
Informācija par izsoli
Datums: 23.11.2017
Laiks: 10:00
Vaļņu iela 28, Rīga
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Persona, kura vēlās nomāt nomas objektu, iesniedz pieteikumu ne vēlāk, kā līdz sludinājumā noradītājām pieteikšanas datumam, iesniedzot pieteikumu iestādē, kura ir publicējusi sludinājumu (Rīgā, Vaļņu ielā 28).
Pieteikumu ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums rakstiskai izsolei” norādot iesniedzēja nosaukumu, adresi, kā arī nomas objektu un izsoles datumu.
Pieteikums tiks reģistrēts attiecīgās iestādes lietvedībā. Aploksnē jāieliek aizpildītu pieteikumu (iesniegumu), kurā jānorāda, nekustamā īpašuma adrese, telpas nr., platība, pretendenta piedāvātā nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN), vēlamais iznomāšanas termiņš un iznomāšanas mērķis, kā arī jāpievieno iesniegumā minēto dokumentu kopijas.
Dokumenti lejupielādei
files/ads/21610/20150126124227_Telpu nomas līguma paraugs.pdf
files/ads/21610/20170510154411_Jelgava_Pasta_iela_43_3.stāva_telpu_plāns.jpg
files/ads/21610/20171110111956_Pretendentu pieteikuma iesniegums (2014) .doc
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Lietošanas mērķis
Biroju Telpas
Cena
Cena - 4,00 EUR /m2, mēn. (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Jelgava, Pasta iela 43 - Biroju telpas

Nav nomas tiesību pretendentu.