Iznomā
Valmiera, Leona Paegles iela 9
Zemes gabala platība - 4307 m2
1 930,00 EUR
Publicēts 10.04.2017
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 9601 001 2527
Būvju/telpu platība - 803.8 m2
Zemes gabala platība - 4307 m2
Maksimālais nomas termiņš - 12 gadi
Stāvs: 1,2,3 no 3
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
1 930,00 EUR (bez PVN)
Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nekustamā īpašuma noma - Leona Paegles ielā 9, Valmierā, kadastra Nr.9601 001 2527 (turpmāk Īpašums), kas sastāv no zemes daļas ar kadastra apzīmējumu 96010012527 ar kopējo platību 4307 kv.m. (turpmāk – zemesgabals), ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010012527001 telpas ar kopējo platību 1364 kv.m, t.sk. telpu grupas Nr.001 pirmā stāva telpas Nr.1-8,16-35,43-49,51-63,66-70,72-74,139 telpu grupas Nr.001 otrā stāva telpas Nr.84,87,89-90,93-116,140 telpu grupas Nr.001 trešā stāva telpas Nr.117-122,124-138, garāžas ar kadastra apzīmējumu 96010012527002 ar kopējo platību 41,8kv.m, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 96010012527003, ar kopējo platību 36,8 kv.m, (turpmāk - Objekts)

Zemesgabalu un ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010012527001 uz nomas tiesību izsoles brīdi brīvās telpas ar kopējo platību 725.20 kv.m., šķūni ar kadastra apzīmējumu 96010012527003, ar kopējo platību 36,8 kv.m. un garāžu ar kadastra apzīmējums 96010012527002, ar kopējo platību 41,8 kv.m Nomnieks pieņem ar Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktu, kuru Puses paraksta 7 (septiņu) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un pēc drošības naudas samaksas IZNOMĀTĀJAM.
Izsolē nosolītā nomas maksa tiek aprēķināta par visām, uz to brīdi atbrīvotajām, telpām. Telpas, kuras atbrīvosies Līguma darbības laikā, tām tiks piemērota nosolītā nomas maksa par 1 kv.m. mēnesī.


Ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010012527001 pārējās izsoles nolikuma 2.1. punktā minētās telpas, t.sk. koplietošanas telpas, NOMNIEKS pieņems ar Īpašuma nodošanas un pieņemšanas aktiem 2 (divu) darbdienu laikā no dienas, kad telpas/garāžu atbrīvos esošie telpu nomnieki, maksājot par tām izsolē nosolīto 1 kv.m. cenu.

Nomas līgums stājas spēkā ar reģistrācijas brīdi Iznomātāja lietvedībā un ir spēkā 12 gadus no Īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, un līdz brīdim, kad Puses pēc Nomas līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas Nomas līguma saistības.

Ja Nomnieks Nomas līguma darbības laikā ir veicis Īpašuma sastāvā esošo būvju ar kadastra apzīmējumu 96010012527001, kadastra apzīmējumu 96010012527002, kadastra apzīmējumu 96010012527003 pārbūvi/būvdarbus (saskaņā ar pielikumu Nr.3) un nodevis būves ekspluatācijā, Iznomātājs apņemas pagarināt Nomas līguma termiņu, ievērojot, ka kopējais Nomas līguma termiņš nepārsniegs 30 gadus no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Par Nomas līguma termiņa izmaiņām Puses noslēdz rakstisku vienošanos.

Līgumsaistību izpildes nodrošināšanai (zaudējumu, nokavēto maksājumu, nokavējuma procentu un/vai līgumsoda atlīdzināšanai (pilnā vai daļējā apmērā) līdz Būvdarbu pabeigšanai un ēkas nodošanai ekspluatācijā tiek noteikta drošības nauda 4 mēnešu nosolītās nomas maksas par ēku un nomas maksa par Zemesgabala lietošanu apmērā (bez PVN);

Pēc Būvdarbu pabeigšanas un ēkas pieņemšanas ekspluatācijā- 2 (divu) mēnešu (bez PVN) nosolītās nomas maksas par ēku un nomas maksa par Zemesgabala lietošanu apmērā.

Informācija par izsoli
Datums: 26.04.2017
Laiks: 10:00
Rīga, Vaļņu iela 28
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Visi nomas pretendenti (turpmāk – Pretendenti) ar šī konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) var iepazīties un to saņemt bez maksas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) Rīgas reģiona klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Vaļņu ielā 28 (2.stāvs) līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst.18.00.

Izsoles dalībniekiem līdz 2017.gada 24.aprīlim (ieskaitot) jāpārskaita VNĪ kontā - AS ”SEB Banka” Rīdzenes filiāles konts nr. LV22UNLA0002200609436 – nodrošinājuma summa 7720 EUR apmērā ar atzīmi ”Nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 9, Valmierā, telpu nomas izsoles nodrošinājums”.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek 2017.gada 26.aprīlī, plkst. 9:45, Rīgā, Vaļņu ielā 28, VNĪ biroja telpās, 3.stāva zālē. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegts dalībnieka kārtas numurs.

Izsole notiks 2017.gada 26.aprīlī, pulksten 10.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā, VNĪ, 3.stāva zālē.

Visu informāciju par atklāta konkursa nosacījumiem, termiņiem, pieteikšanas kārtību, līguma paraugu u.c, var atrast konkursa Nolikumā (skatīties pielikumu "Valmiera_L.Paegles_iela_9_Izsoles_nolikums_05.04.17.pdf")

Dokumenti lejupielādei
files/ads/19058/20170321130757_L.Paegles_9_zemes robežu plāns.jpg
files/ads/19058/20170321132723_L.Paegles_iela_telpu plāns Nr.1.jpg
files/ads/19058/20170321132723_L.Paegles_iela_telpu plāns Nr.2.jpg
files/ads/19058/20170321132723_L.Paegles_iela_telpu plāns Nr.3.jpg
files/ads/19058/20170321132723_L.Paegles_iela_telpu plāns Nr.4.jpg
files/ads/19058/20170321132724_L.Paegles_iela_telpu plāns Nr.5.jpg
files/ads/19058/20170321132734_L.Paegles_iela_ēka_003_telpu plāns.jpg
files/ads/19058/20170321133305_L.Paegles_iela_ēka_002_telpu plāns.jpg
files/ads/19058/20170410101029_Valmiera_L.Paegles_iela_9_nolikums_05.04.17.pdf
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Agnese Strautiņa
tālr.: 25452791
e-pasts: vni.lvagnese.strautina


VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Daiga Kodina
tālr.: 29471103
e-pasts: vni.lvdaiga.kodina
Cena
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 1 930,00 EUR (bez PVN)

Rezultāti


Publicēts lēmums par Iznomā Valmiera, Leona Paegles iela 9

Nav nomas tiesību pretendentu.