Realizētie projekti
Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana
Projekta nosaukums:

Eiropas Ekonomikas zonas programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekš noteiktais projekts „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”.

Darbu pasūtītājs:

VAS «Valsts nekustamie īpašumi».

Projekta mērķis:

Rekonstruēt un restaurēt Raiņa un Aspazijas muzeja trīs ekspozīciju vietas – Raiņa un Aspazijas vasarnīcu, Raiņa muzeju "Tadenava" un Raiņa un Aspazijas māju, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.

Projekts "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana" paredz trīs muzeja ekspozīciju vietu rekonstrukcijas un restaurācijas darbu veikšanu:

 • Raiņa un Aspazijas vasarnīcas rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
 • Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
 • Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.
Projekta pamatojums:
 • Raiņa un Aspazijas vasarnīcas telpu arhitektoniski mākslinieciskais veidols un labiekārtojums ir morāli un tehniski novecojis, neatbilst mūsdienu dzīves kvalitātes un krājuma priekšmetu saglabāšanas prasībām;
 • Raiņa muzeja „Tadenava” kompleksa ēkās nav nepieciešamā infrastruktūras nodrošinājuma, ēkas ir tuvu avārijas stāvoklim, tādēļ nav izmantojamas plašiem sarīkojumiem un muzeja kompleksā vienlaikus nevar uzņemt vairāk par 20 apmeklētājiem. Muzejā nav telpu un aprīkojuma muzejpedagoģisku programmu īstenošanai. Muzeja kompleksā nav interneta pieslēguma;
 • Raiņa un Aspazijas mājas kompleksa ēkas nav izmantojamas plašiem sarīkojumiem. Muzejā nav telpu un aprīkojuma muzejpedagoģisku programmu īstenošanai. 
Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

 • Raiņa un Aspazijas muzeja ēku atjaunošana un tām pieguļošo teritoriju labiekārtošanas darbi;
 • Visu trīs ekspozīcijas vietu muzeja iekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide;
 • Pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas partneriem;
 • Projekta vadība, tai skaitā ārējais audits;
 • Publicitāte.

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes tika sasniegti šādi rezultāti:

 • Restaurēti un atjaunoti trīs kultūras mantojuma objekti (ēku kompleksi);
 • Labiekārtota atjaunotajiem kultūras mantojuma objektiem piegulošā teritorija 8 849 kvadrātmetru platībā;
 • Atjaunotajos kultūras mantojuma objektos modernizētas trīs ekspozīciju vietas, divas telpas izglītojošām nodarbībām un četras telpas pasākumu organizēšanai;
 • Organizēts pieredzes apmaiņas pasākums par koka arhitektūras mantojuma saglabāšanu.
Notikumi, termiņi un attīstības projekta statuss:

Rīga, Baznīcas iela 30

 • 2013.gada IV ceturksnis – 2014.gada I ceturksnis – iepirkuma veikšana tehniskā projekta izstrādei, tai skaitā kultūrvēsturiskajai izpētei;

 • līdz 2014.gada IV ceturksnim – kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskā projekta izstrāde;

 • 2014.gada IV ceturksnis – tehniskā projekta ekspertīze;

 • 2014.gada IV ceturksnis – 2015.gada II ceturksnis – iepirkuma veikšana rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšanai;

 • līdz 2016.gada II ceturksnim – rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšana ēkās;

 • līdz 2016.gada II ceturksnim – būvuzraudzība un autoruzraudzība;

 • 2016.gada 10.septembrī muzejs atvērts apmeklētājiem.

Jūrmala, J.Pliekšāna iela 5/7:

 • 2013.gada IV ceturksnis – 2014.gada I ceturksnis – sarunu procedūra tehniskā projekta aktualizācijai un pārskaņošanai;

 • līdz 2014.gada II ceturksnim – tehniskā projekta aktualizācija un pārskaņošana, tajā skaitā kultūrvēsturiskā izpēte;

 • 2014.gada II ceturksnis – tehniskā projekta ekspertīze;

 • 2014.gada II – III ceturksnim – iepirkuma veikšana rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšanai;

 • līdz 2016.gada I ceturksnim – rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšana ēkās;

 • līdz 2016.gada I ceturksnim – būvuzraudzība un autoruzraudzība;

 • 2016.gada 27.augustā muzejs atvērts apmeklētājiem.

Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, „Tadenava”:

 • 2013.gada IV ceturksnis līdz 2014.gada I ceturksnis – iepirkumu procedūra tehniskā projekta izstrādei, tai skaitā kultūrvēsturiskajai izpētei;

 • Līdz 2014.gada III ceturksnim – kultūrvēsturiskā izpēte un tehniskā projekta izstrāde;

 • Līdz 2014.gada III ceturksnim – tehniskā projekta ekspertīze;

 • 2014.gada III ceturksnis līdz 2015.gada  I ceturksnis – iepirkuma veikšana rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšanai;

 • līdz 2016.gada II ceturksnim – rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšana ēkās;

 • līdz 2016.gada II ceturksnim – būvuzraudzība un autoruzraudzība;

 • 2016.gada 22.jūlijā muzejs atvērts apmeklētājiem.

Projekta kopējā platība:

Kopējā lietderīgā platība:

 • Rīga, Baznīcas iela 30 – 471,70 m2
 • Jūrmala, J.Pliekšāna iela 5/7 – 690,50 m2
 • Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, „Tadenava” – 762,00 m2

Projektējamā platība:

 • Rīga, Baznīcas iela 30 – 471,70 kvadrātmetri
 • Jūrmala, J.Pliekšāna iela 5/7 – 690,50 kvadrātmetri
 • Jēkabpils novads, Dunavas pagasts, „Tadenava”  – 762,00 kvadrātmetri
Projekta kopējās izmaksas: