Par VAS «Valsts nekustamie īpašumi»

Ikvienam personīgi primārais ir savs iekārtotais mājoklis, vieta, par kuru labākas zemes virsū nav. Taču mājas nepieciešamas arī Latvijai – mums visiem kopā. Vajadzīgas ēkas, kur iemājot valstsvīriem, muzejiem vai dažādiem dienestiem. Ja par savām mājām parūpējas katrs pats, tad par namiem Latvijai iestājas un gādā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ).

VNĪ ir stabila un patstāvīgi pelnoša kapitālsabiedrība, kas Komercreģistra rindas papildināja 2004. gada 1. oktobrī (pārņemot 1996. gada 17. maijā izveidotās valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamo īpašumu aģentūra” tiesības, saistības, funkcijas, mantu un finanšu līdzekļus).

Uzņēmuma svarīgākās funkcijas ir kvalitatīvi un profesionāli apsaimniekot un attīstīt valsts nekustamo īpašumu un nodrošināt ar telpām valsts institūcijas. Šos uzdevumus sekmīgi ļauj pildīt jau gadiem ilgi krātā pieredze.

VNĪ vienīgais akcionārs ir valsts (100 % akciju), un valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir Finanšu ministrija.

Uzņēmumam ir trīs klientu apkalpošanas centri – Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

 

MISIJA: valsts nekustamo īpašumu vērtības saglabāšana un vairošana, NĪ pārvaldīšana un attīstīšana sabiedrības interesēs, atbalsts publisko funkciju veikšanai nepieciešamo telpu nodrošināšanā.

VĪZIJA: kļūt par nozares ekspertu un uzticamu valsts iestāžu partneri nekustamo īpašumu pārvaldīšanā un ilgtspējīgā attīstībā.

VĒRTĪBAS:

  • PROFESIONALITĀTE  VNĪ darbiniekiem ir pieredze un zināšanas savā jomā, kas tiek mērķtiecīgi un pastāvīgi pilnveidotas, tādējādi uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot klientu apmierinātību;
  • ORIENTĒŠANĀS UZ REZULTĀTU  izvirzīto uzdevumu izpilde solītajā termiņā un apjomā, iniciatīva, radoša un proaktīva rīcība nepieciešamā rezultāta sasniegšanai;
  • ATBILDĪBA  ikkatrs ir atbildīgs par uzticēto uzdevumu izpildi, saviem pieņemtajiem lēmumiem un ar maksimālu rūpību par uzticēto īpašumu;
  • ATKLĀTĪBA  VNĪ darbība ir caurskatāma un saprotama visiem  darbiniekiem, klientiem, sabiedrībai, kapitāla daļu turētājam.

 

ILGTERMIŅA MĒRĶI:

VNĪ primārais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt izaugsmi un attīstību, kā arī palielināt akcionāra ieguldījuma atdevi. Tāpat VNĪ kā stratēģiskos mērķus definējusi VNĪ sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un klientu apmierinātības pieaugumu. Izvirzīto mērķu sasniegšanai VNĪ ievēro zemāk izklāstītos STRATĒĢISKOS UZSTĀDĪJUMUS, kas kalpo kā vadlīnijas uzdevumu plānošanai un īstenošanai.

  • UZ TIRGUS PRINCIPIEM BALSTĪTA DARBĪBA  VNĪ nav valsts pārvaldes iestāde. Gan pēc statusa, gan pēc būtības VNĪ ir komersants, kas savu darbību plāno un organizē saskaņā ar komercdarbības principiem;
  • KLIENTU UN PAKALPOJUMU SERVISS  klientiem un sniegtajiem pakalpojumiem ir jākļūst par VNĪ darbības galveno vadmotīvu un dimensiju;
  • KOMERCIĀLAS DARBĪBAS UN PUBLISKO FUNKCIJU NODALĪŠANA  VNĪ izpilda virkni valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu, tāpēc, vērtējot VNĪ darbības rādītājus, ir svarīgi nodalīt publiskās funkcijas no komerciālas darbības;
  • SABIEDRĪBAS INTEREŠU IEVĒROŠANA, KULTURVĒSTURISKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA  saskaņā ar VNĪ misiju, VNĪ savā darbībā ievēro visas sabiedrības intereses un nodrošina nekustamo īpašumu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Lai arī atsevišķos gadījumos šis princips var nonākt pretrunā ar darbības komerciālajiem mērķiem, tomēr sabiedrības intereses un nekustamo īpašumu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana ir prioritāra.